English Festival

EnglishFest November, 2 connects everyone WHO: - LOVES English language and needs an «immersion» on the whole day. - LEARNS a language and wants to simplify, speed up this process - TEACHES others and would like to be more effective and e

EnglishFest

Для тих, хто вчить і навчається сам

 

EnglishFest 2 листопада – об’єднає всіх ХТО:

ЛЮБИТЬ англійську мову і потребує «занурення» на день,

ВИВЧАЄ і хоче полегшити і пришвидшити процес,

ВИКЛАДАЄ і хоче бути ефективнішим та заробляти більше,

ТУРБУЄТЬСЯ за дітей і їх перспективне майбутнє.

 

Знайшли твердження про себе?! Тоді вам обов’язково треба бути ТУТ!!!

Кожен учасник отримає:

день - який пролетить на одному диханні,

атмосферу -  яка долає всі мовні бар’єри,

програму – яка націлена на повну прокачку знань,

практичні кейси – які неможливо не використовувати.

 

Ми організували English Fest – щоб практикувати розмовну англійську. Спеціальні блоки у програмі. 

Нестандартна та дуууже різнопланова програма. Обирай, що для тебе цікаво та складай свій ТОП – спікерів.

Довго вчиш іноземну мову, але ніяк не можеш запамятати ?

Іноземна мова з Оленою Калачиковою та Богданом Деркач – запросто:
-як з легкістю і назавжди запамятити будь-який матеріал?!
-лінгвістичні ігри та ігри для активізації мозку
-різнопланові шляхи роботи зі словниковим запасом
-Ейдетика для іноземної мови. 50 слів в день ? DONE

Вчиш англійську все життя і не досяг бажаного результату?

Заговори вільно англійською вже через 2 роки. Інноваційна методика вивчення мов Лідії Махової та безкоштовні онлайн ресурси з вивчення англійської з нуля до просунутого рівня. Пройшов цей шлях і поділиться з кожним своєю success story Василь Товкайло.

Хочеш знати іноземну мову, але не хочеш її вчити? Знайдемо разом з Олесею Буфан ключі до мотивації та втримання зацікавленості

Бажаєш полегшити шлях вивчення іноземної мови дитині? Шукаєш відповіді на питання «Як виховати двомовну дитину в одномовній сім’ї? Як і в якому віці починати? Як створити мовне середовище?

Всі відповіді на майстер-класі від Олени Наумчик: ігрові методики, інтерактивне навчання дітей у віці 1-3 роки, ресурси та матеріали, рухливі і музичні ігри, наповнення заняття, організація підтримки мовного середовища вдома.

Є теми, які для тебе не актуальні? Не біда – використай цей час для практики спілкування англійською в Lounge – зоні. Спікери також будуть ТУТ ;-)

А ТАКОЖ

Speakers’ Presentation АБО 5 хв про себе

Speed Dating - швидкісні спонтанні розмови на цікаві теми

 

Он-лайн трансляції не передбачено АЛЕ, якщо ну дууууже сильно хочеться потрапити, а можливості такої не має – ТОДІ, можна замовити ВІДЕО-запис всього Фестивалю. Посилання – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0ekwQRW6azOzoqyM4Uybo4MaCnujTXt5_Zr95gj-mv-iNw/viewform?usp=sf_link

Чи є щось, що є спільним у житті абсолютно кожної людини?

Всі дорослі колись вчились. Всі діти або навчаються, або будуть навчатись. Всі люди мають мову.

Освіта та мова – ось, що пов’язує людей, якими би різними вони не були.

2 листопада на EnglishFEST - кожен знайде для себе щось корисне і практичне!

 

 

EnglishFest

For those who teaches and learn by yourself.

 

EnglishFest November, 2 connects everyone WHO:

Have you found something related to you? Then you must be HERE.  

 

Every participant will get:

-      The day that will pass in one breath.

-      Atmosphere what will allow overcoming all language barriers

-      The program that is aimed at pumping knowledge

-      Practical cases that definitely will be used

 

We organized EnglishFest to practice spoken English.

Special program’s blocks: Speaker’s Presentation, Short Talks and Speed Dating.

Would you like to know more?! 

 Unusual, fascinating and very diverse program. Choose what interests you most and construct your TOP list of the speakers.


A quick walk through the program:

 Do you learn English for a long time, however, cannot remember anyhow? Foreign language with Olena Kalachykova and Bogdan Derkach -- easily:

-      How to remember any material easily and remember forever?

-      Linguistic games and games for the brain’s activation

-      Divers ways to work on vocabulary

-      Eidetic for foreign language. 50 words every day? DONE!

 

Have you been learning English for whole your life but have not achieved desirable results yet? Speak English fluently after 2 years.  An innovative Lidia Makhova's method of learning languages and free of cost online resources to learn English from scratch to advanced level. It will be shared his success story, which based on his own experience, with every one by Vasyl Tovkailo.

Do you want to know a foreign language but do not want to learn it? We will find the keys to motivate and keep your interest together with Olesia Buflan.

Do you want to make it easier for your child to learn a foreign language? Looking for answers to the question "How to raise a bilingual child in a monolingual family? How and at what age to start? How do I create a language environment?

All the answers to the master-class from Elena Naumchyk: game techniques, interactive teaching of children aged 1-3 years, resources and materials, mobile and music games, filling classes, organizing language support at home.


 Are there no relevant topics for you? That is perfectly ok – use this time for practicing your spoken English in the Lounge zone.

ALSO

Speakers’ Presentation or 5 minutes about yourself.

 Speed Dating – express, spontaneous talks on fascinating topics.

 

Online-broadcasting is not supposed to be. However, if you are eager to be a part of this event but there is no such opportunity to come, do not be frustrated, you can order a video-recording of the whole festival. 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0ekwQRW6azOzoqyM4Uybo4MaCnujTXt5_Zr95gj-mv-iNw/viewform?usp=sf_link

Is there something that is common absolutely in everybody’s life? 

 All adults sometimes studied. All children either study or will study. All people have a language.

 Education and language connect people despite the fact how different they are. 

 

November 2, EnglishFEST, everybody will get something useful and practical!

Тип: Продукт

9.00- 9.40 

Реєстрація. Святкове відкриття фестивалю. Представлення спікерів - Speakers’ Presentation

 

Калачикова Олена    

Учитель начальной школы 28 лет стажа. звание-старший учитель.
Тренер по эйдетике и мнемотехнике-18 лет стажа.
Методист по подготовке инструкторов по эйдетике. Участник 1 чемпионата Украины по спортивному запоминанию.
Эксперт на ТВ

    

 Тема: Іноземна мова? З Ейдетикою запросто!         

       1. Що таке ейдетика?

  1. Від чого залежить наша пам’ять?
  2. Як з легкістю та назавжди запам’ятовувати будь-який матеріал від текстового до числового?
  3. Ейдетика для іноземної мови. 50 слів в день -- запросто.
  4. Ігри та вправи для активізації мозку.
  5. Періодичність пригадування для довготривалої пам’яті.
  6. Лінгвістичні ігри для дітей та дорослих.

 

Товкайло Василь            

Тема:  Інноваційна методика вивчення мов+ безкоштовні онлайн ресурси              

Вчиш англійську все життя і не досяг бажаного результату? Заговори вільно англійською вже через 2 роки. Інноваційна методика вивчення мов Лідії Махової та безкоштовні онлайн ресурси з вивчення англійської з нуля до просунутого рівня.

 

Деркач Богдан 

Тема: Творчі шляхи роботи над словниковим запасом           

Вивчай різноманітні способи подання словникового запасу.Спробуй та тестуй деякі групові активності для практикування та виробництва словникового запасу.

 

SPEED DATING

 

Буфан/Ніколаєвич Олеся    

Тема: Ключ до мотивації учнів

 Не легко з сучасними студентами, вони хочуть розмовляти англійською, але вчити не хочуть. Давайте дізнаємося шляхи до їх мотивації та методи для утримання її.

 

Петрова  Радміла    

Керівник дитячого центру"Play School" м Одеса (2010). Практикуючий педагог англійської мови з дітьми від 6 місяців з 2004)

Тема: Епічна невдача: помилки при навчанні дошкільнят     

Поширені помилки при навчанні учнів. Як уникнути та що робити, якщо вже помилився?!

 

Олена Наумчик  

Керівник мама-клубу "Карамелька і Бам-Бам", ведуча англійського літературного клубу "English Kids Library", тренер Школи Педагога, педагог раннього розвитку і насамперед непосидюча мама             

Тема: Англійська для найменших      

Як та коли почати;  як створити урок-пригоду та як виховати двомовних дітей у одномовній сім’ї

 

17.30 – 18.30 Закриття фестивалю. Вручення сертифікатів

9.00-9.40   Registration. Festive opening of the festival. Presentation of speakers

Olena Kalachykova         

"Foreign language? That’s easy with Eidetics!"   

What is Eidetics? What does our memory depend on?How to memorize any material easily and remember forever from text to numeric? Eidetics for a foreign language. 50 words a day - easy. Games and exercises to activate the brain. Recall frequency for long-term memory. Linguistic games for children and adults.

 

Vasyl Tovkailo    

Innovation methodic of learning English   

Have you been learning English for whole your life but have not achieved desirable results yet? Speak English fluently after 2 years.  An innovative Lidia Makhova's method of learning languages and free of cost online resources to learn English from scratch to advanced level.

 

Dogdan Derkach              

Creative ways of working with vocabulary            

Learn different ways of vocabulary presentation
Try and test some group activities for vocabulary practice and production
 
Speed Dating
 

Olesia Bufan/Nikolaevych    

Key to every learners motivation                       

Modern learners are quite tricky, they want to know English but don’t want to learn it. Let’s find the keys to their motivation and methods to keep it.
 
 

Radmyla Petrova             

Epic failure: mistakes in teaching young learners common mistakes in teaching young learners
common mistakes in teaching young learners
 

Elena Naumchyk             

English for the very early learners            

When and how to start; how to create a lesson as a real Adventure and  how to raise bilingual children in a monolingual family

 

18.30-19.00         Closing of the Festival. Certificate delivery. Gifts drawing

При оплаті:

до 10 жовтня 2019- 500грн

до 2 листопада 2019- 650грн

 

❗Умови повернення коштів за квитки❗
✔Кошти за придбані квитки не повертаються
✔за умови завчасного попередження здійснюється перенос квитка на наступний захід
✔в день проведення заходу, або після нього, квитки не переносяться і кошти не повертаються
❗Р.S Є можливість реєстрації іншої людини, з вашої сторони, на Ваш квиток

Payment:

until October 10, 2019 - 500UAH

until November 2, 2019 - 650UAH

Каталог продукта

Відсутні пропозиції

Рекомендуємо - Тренінговий центр підвищення кваліфікації "Академія талановитих керівників"